Huisregels

Huisregels Sweetlake Family Day 2024

Legitimatie

 • Het festival is voor alle leeftijd. Toegang wordt geweigerd voor eenieder die niet aan onze huisregels voldoet.

Let op Legitimatie verplicht!

Toegangscontrole/beleid

 • Bezoekers worden voorafgaand aan het evenement 100% gefouilleerd/gevisiteerd op het lichaam met de hand en met metaal detector.
 • Degene die zich hieraan niet onderwerpt kan de toegang geweigerd worden.
 • Bij het verlaten van het festivalterrein is herintreding op de zelfde dag niet meer mogelijk tenzij u hiervan toestemming heeft van de organisatie, zo niet mogen zij u de toegang voor herintreding weigeren zonder een geldig reden van toegangsbewijs.
 • Sweetlake Family Day hanteert een ZERO TOLERANCE beleid. Bij het aantreffen van verboden middelen (harddrugs) bij een bezoeker wordt het middel door de beveiliging ingevorderd en wordt de toegang tot het terrein ontzegd. Dit geldt ook voor hoeveelheden die vallen binnen het sepotbeleid. Een bezoeker met te veel drugs in zijn of haar bezit wordt overgedragen aan politie/justitie.
 • Je bent verplicht ten alle tijden je entree bandje om te hebben op het festivalterrein. Bezoeker die alcohol drankjes willen halen krijgen een 18+ bandje bij entree. Deze dient een bezoeker te tonen en indien de bezoeker alcohol drankjes wilt bestellen. Let op ook al heeft u een 18+ bandje om kan de bar of crew nog steeds om een ID-kaart of paspoort vragen ter controle. Indien hier om wordt gevraagd moet u deze kunnen aantonen. Zonder 18+ jaar bandje is het niet mogelijk om alcohol drankjes te bestellen/halen of te nuttigen. Bezoekers onder de 18 jaar krijgen geen 18+ bandje.
 • Ook is het verboden de volgende zaken mee te nemen naar de plaats van het evenement: huisdieren, rijwielen, geluidsapparatuur, (alcoholhoudende) dranken, etenswaren, glaswerk, blik, vuurwerk, plastic flessen, (vuur-) wapens, messen, zakmessen en andere scherp/gevaarlijke voorwerpen. Het is verboden om sport/clubkleding en ook andere kleding en uitingen te dragen die als provocerend ervaren kunnen worden. Er zijn alleen uitzondering voor sponsoren.
 • Het gebruik en de verkoop van lachgas, distikstofmonoxide (N2O), is niet toegestaan op en in de directe nabijheid van het festivalterrein.
 • Het is verboden op het evenemententerrein verkopen, dan wel te koop aanbieden van handelswaren zoals dranken, etenswaren, souvenirartikelen, T-shirts, sjaals, vlaggetjes en dergelijke of het verspreiden van enigerlei promotiemateriaal, is slechts toegestaan voor zover daartoe schriftelijke toestemming is verkregen van organisatie.
 • Het is verboden enig gevaar voor goederen of voor leven of de gezondheid van zichzelf dan wel voor anderen te creëren, dan wel andere enigerlei vorm van schade toe te brengen.
 • Het meenemen van professionele foto/film/video/audioapparatuur is niet toegestaan zonder toestemming van de organisatie. Gewone digitale camera’s en telefoons zijn wel toegestaan.Beeld en/of geluidsopname:
 • Tijdens het evenement kunnen opnames gemaakt worden.
 • Alle bezoekers geven door betreden van de plaats van het evenement stilzwijgend toestemming aan de organisatie om video- en foto-beelden te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te exploiteren

Aanwijzingen:

 • Aanwijzingen van medewerkers van organisatie en ook politie, brandweer,  GHOR, organisatie, crewleden, horeca personeel en ander bevoegd gezag dienen door de bezoeker onverwijld te worden opgevolgd.
 • Medewerkers van organisatie alsmede de politie zijn steeds gerechtigd de bezoekers 100% te visiteren op het bezit van ongeoorloofde voorwerpen en deze in voorkomend geval, in bewaring te nemen dan wel te vernietigen.

Verwijdering:

 • Eenieder die op enigerlei wijze in strijd handelt met het in deze algemene voorwaarden bepaalde, kan door medewerkers van de organisatie, dan wel aangewezen personen, alsmede politie en overige bevoegde personen en/of organisaties, zonder voorafgaande waarschuwing de toegang tot het evenemententerrein worden geweigerd ofwel uit (enig deel van) het evenemententerrein worden verwijderd, dan wel overgedragen worden aan de politie. Eén en ander heeft tot onmiddellijk en onherroepelijk gevolg dat het toegangsbewijs van de betrokkene(n), dat ingenomen kan worden, zijn geldigheid verliest zonder dat enig recht op restitutie ontstaat.

Drank:

 • Je bent verplicht ten alle tijden je entree bandje om te hebben op het festivalterrein. Bezoeker die alcohol drankjes willen halen krijgen een 18+ bandje bij entree. Deze dient een bezoeker te tonen en indien de bezoeker alcohol drankjes wilt bestellen. Let op ook al heeft u een 18+ bandje om kan de bar of crew nog steeds om een ID-kaart of paspoort vragen ter controle. Indien hier om wordt gevraagd moet u deze kunnen aantonen. Zonder 18+ jaar bandje is het niet mogelijk om alcohol drankjes te bestellen/halen of te nuttigen. Bezoekers onder de 18 jaar krijgen geen 18+ bandje.
 • Indien Drank word doorgegeven aan een minderjarige wordt je verwijder van het evenement terrein. ‘’Het maakt niet uit of dit door de organisatie, crew of hulpdiensten wordt gezien of opgemerkt dit betekend je wordt verwijdert van het evenementen terrein en zal u de toegang worden geweigerd.

Gedragsregels

 • Sweetlake Family Day is een festival voor iedereen, dus houd het vriendelijk. Agressiviteit en racisme wordt niet getolereerd.
 • Er is een verbod op iedere vorm van groepsuitingen.
 • Wees vriendelijk tegenover het personeel! Ze doen hun best om het jou vandaag naar de zin te maken en alles veilig te laten verlopen. Beledig hen (en andere bezoekers) daarom niet en volg hun aanwijzingen altijd op.
 • Het beklimmen van podia, hekken of stellages is niet toegestaan. Iedere overtreding van een van deze voorwaarden kan leiden tot verwijdering van het evenemententerrein.
 • Het is verboden te roken in alle overkappingen en tenten.
 • Het is niet toegestaan buiten de daartoe bestemde toiletten te urineren.
 • Afval graag weggooien in de daarvoor bestemde prullenbakken op het terrein.
 • Volg de aanwijzingen van het personeel, de beveiliging en de hulpdiensten op.• Het is niet toegestaan om kleding uitingen te dragen die agressiviteit en racisme oproepen. De organisatie bepaald of dit wordt toegelaten indien twijfel vanuit de organisatie.

Alcohol/drugs

 • Er wordt geen alcohol geschonken aan personen onder de 18 jaar zonder geldige legitimatie bewijs.

Het is verplicht bij het vragen voor alcohol drank een 18+ bandje om te hebben. Dit bandje mag niet af gedaan worden of door worden gegeven, Bij constatering wordt u van het evenementen terrein verwijderd. Ook mag u geen alcohol halen of geven aan minderjarige onder de 18 jaar, Bij constatering wordt u van het evenementen terrein verwijderd en zal u de toegang worden geweigerd.

 • Bij constatering van het in bezit hebben van alcohol door personen onder de 18 jaar zal de beveiliging een besluit hier over neem of volgt een waarschuwing en bij herhaling een verwijdering van het terrein.
 • Het is niet toegestaan om alcohol en drugs mee te nemen naar het evenement. Bij constatering wordt u de toegang geweigerd.
 • Aan dronken personen (te bepalen door de organisatie) wordt géén alcohol verstrekt..

Vluchtwegen:

 • Eenieder dient zich bij aankomst op het evenemententerrein op de hoogte te stellen van de vluchtwegen die bij een calamiteit of dreiging daarvan gebruikt moet worden.

Aansprakelijkheid:

 • Het betreden van de plaats van het evenement en het bijwonen ervan is geheel voor eigen risico van de bezoeker
 • De aansprakelijkheid van de organisatie is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat haar verzekeraar in een specifiek geval uitkeert vanwege enige schade c.q. letsel ontstaan aan bezoekers en/of goederen van bezoekers. Het bezoeken van het Sweetlake Family Day is volledig op eigen risico.

Organisatie

 • De organisatie behoudt zich het recht voor om de datum, de tijden, het programma en/of de locatie van het festivalterrein te wijzigen.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor om het festivalbeleid te allen tijde aan te passen.
 • De organisatie kan extra veiligheidsmaatregelen realiseren. Deze dienen te allen tijde opgevolgd te worden.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor om iemand te allen tijde de toegang tot het festival te ontzeggen.
 • De organisatie is niet verplicht om ticket geld terug te storten aan de koper.
 • De organisatie is ten alle tijden verantwoordelijk voor het evenement.