Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Sweetlake Family Day 2024

Artikel 1

Algemene voorwaarden

 1. 1.1 De Organisator Diamond Dance Events is gevestigd op Stephensonstraat 1, 2723 RM Zoetermeer, Nederland. Daarnaast is de Organisator bereikbaar via het e-mailadres: info@sweetlakefamilday.com
  2. 1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn elektronisch beschikbaar op de Website en de bezoeker kan de voorwaarden opslaan om er later kennis van te nemen als bedoeld in artikel 6: 243 lid 2 Burgerlijk Wetboek.
 2. 1.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing wanneer een bezoeker gebruikmaakt van een Ticket om een evenement te bezoeken. De Ticket is daarmee een verband houdend product of dienst aangeschaft via de website. De voorwaarden worden van toepassing verklaard voordat de bezoeker een ticket en/of product of dienst koopt. Door de aankoop van een Ticket op de website, gaat de bezoeker akkoord met deze Algemene voorwaarden. De Algemene Voorwaarden gelden ook indien de verkrijging van een Ticket op welke wijze dan ook via Diamond Dance Events tot stand is gekomen.
 3. 1.4 De bezoeker van het evenement is verplicht zich te houden aan de Algemene voorwaarden en huisregels en de eventuele wijzigingen daarvan.

Artikel 2

Entreebewijs

 1. 2.1 ‘’alle leeftijden’’
  Voor dit evenement geld geen leeftijdgrens iedereen is welkom!

Toegang tot het evenement wordt uitsluitend verkregen op vertoon van een geldig onbeschadigd entreebewijs. Bezoekers die toegang willen tot het evenement kunnen verzocht worden en zijn dan verplicht hun legitimatie te tonen vanwege het controleren op de bedoelde leeftijdsgrens (indien van toepassing). Indien de bezoeker na binnenkomst het evenement of de locatie daarvan verlaat  of buiten de hekken lijnen daarvan verlaat, verliest het entreebewijs automatisch zijn geldigheid. Tenzij anders is bepaald door de Organisator zelf (dit houdt in dat een medewerker of een andere functie) hierbij niet van toepassing is.

 1. 2.2 Personen onder de aangegeven leeftijdsgrens wordt de toegang tot het evenement zonder meer geweigerd, tenzij anderszins bepaald door de organisator. De organisator is dan niet verplicht tot restitutie van het bedrag van het entreebewijs.
 2. 2.3 De toegangsbewijzen zijn en blijven eigendom van Diamond Dance Events. Het is de bezoeker verboden om een toegangsbewijs voor het evenement op enige wijze door te verkopen of voor commerciële doeleinden te gebruiken. Bij overtreding van dit verbod is Diamond Dance Events gerechtigd de toegang tot het evenement te weigeren aan de bezitter van dat toegangsbewijs. De organisator is dan niet verplicht tot restitutie van het bedrag van het entreebewijs.
 3. 2.4 Gekochte tickets of munten kunnen niet worden geretourneerd. De organisatie behoudt zich het recht voor om de datum, de tijden, prijzen, kortingscodes, het programma, evenement en /of de locatie van het festivalterrein te wijzigen. De Organisator is niet verplicht tot restitutie van het bedrag van het gekochte entreebewijs of gekocht via een andere ticketprovider, website, een andere persoon of een derde partij indien dit het geval is.
 4. 2.5 Organisator heeft te allen tijde het recht om (een) verkocht(e) Ticket(s) ongeldig te maken en/of toegang tot het evenement c.q. Tentoonstelling te ontzeggen, zonder recht op restitutie en/of schadevergoeding, in het geval van:

Bij verlies, misbruik of diefstal kan de koper geen aanspraak maken op een vervangend Ticket.

Annulering van evenement c.q. Tentoonstelling en restitutie.
Door omstandigheden kan de organisator besluiten het evenement c.q. Tentoonstelling te verplaatsen naar een andere tijd, datum en/of locatie of geheel te annuleren.
Kopers zullen in deze gevallen vooraf (schriftelijk, per e-mail, website, whatsapp of sms) worden geïnformeerd door de Organisator of Dienstverlener.
De gevolgen van de annulering of verplaatsing van het evenement c.q. Tentoonstelling zijn geregeld in de bijzondere voorwaarden van de Organisator.
Alleen Organisator is verantwoordelijk voor het doen van restituties. Dienstverlener kan en zal geen restituties uitvoeren zonder voorafgaande opdracht van Organisator.

Artikel 3

Fouilleren en verboden goederen

 1. 3.1 Diamond Dance Events heeft het recht bezoeker voorafgaand aan het binnentreden en/of tijdens het evenement te (laten) fouilleren. De bezoeker die zich daar niet aan onderwerpt kan de toegang tot het evenement worden geweigerd – of hij kan van het evenement worden verwijderd – zonder recht op restitutie van het aankoopbedrag voor het toegangsbewijs.
 2. 3.2 Het is verboden (semi-) professionele foto-, film-, en/of geluids- en/of andere opnameapparatuur van welke aard dan ook, glaswerk, plastic flessen, dranken, etenswaren, drugs, blik, vuurwerk, dieren, paraplu’s, selfiesticks, vloeistoffen, wapens en/of gevaarlijke voorwerpen, voor zichzelf of een ander mee te brengen naar het evenement plaatsvindt, op straffe van inbeslagname. In beslag genomen goederen worden niet geretourneerd. De bezoeker die dit verbod overtreedt kan bovendien de (verdere) toegang worden geweigerd zonder recht op restitutie van het toegangsgeld. Indien nodig zal de politie ingelicht worden.

Artikel 4

Ontzegging

Toegang Diamond Dance Events houdt zich het recht om bepaalde bezoekers de (verdere) toegang tot het evenement te ontzeggen of van het evenement te verwijderen, indien dit naar zijn/haar oordeel nodig is ter handhaving van de openbare orde en veiligheid tijdens het evenement. Dit geldt ook wanneer bezoekers een (besmettingsgevaar) kunnen opleveren voor de gezondheid van overige bezoekers of aanwezige medewerkers op het festival.

Artikel 5

Film/ en videobeelden

Registratie door bezoeker van het evenement zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Diamond Dance Events in welke vorm dan ook, waaronder begrepen fotograferen, filmen en het maken van geluids- en/of beeldopnamen, is verboden, alsook nadruk van en/of overname uit het programma(-boekje), posters en andere drukwerken. Het maken van foto’s en video door middel van een smartphone is toegestaan, een eventuele commerciële exploitatie van die beelden en geluiden echter niet.

Artikel 6

Eigen risico

Het betreden van de plaats waar het evenement van Diamond Dance Events plaatsvindt alsmede het bijwonen van het evenement geschiedt door bezoekers geheel op eigen risico, waarbij de eventuele aansprakelijkheid van Diamond Dance Events reeds beperkt is tot het bedrag dat haar verzekeraar in het betreffende geval uitkeert wegens schade.

Artikel 7

Programma

Diamond Dance Events zal ernaar streven dat het programma van het evenement zo veel mogelijk volgens het aangekondigde schema zal worden uitgevoerd. Zij is echter niet aansprakelijk voor schade en/of afwijkingen van het programma zoals de inhoud en de wijze van uitvoeren van het programma, waaronder ook de lengte van het programma.

Artikel 8

Overmacht

 1. 8.1 In geval van overmacht in de ruimste zin desnoods, waaronder in dit verband mede begrepen, ziekte en/of afzegging van de artiest(en), Dj’s, stakingen, falende apparatuur, brand, slechte weersomstandigheden, epidemie/pandemie, terroristische aanslagen e.d. heeft Diamond Dance Events het recht en/of de verplichting het evenement te (laten) ontruimen, te verschuiven naar een andere datum of een andere locatie of het evenement te annuleren, zonder tot enige schadevergoeding (voor tickets, consumptiemunten of anderszins) jegens de bezoekers gehouden te zijn.

Artikel 9

Rookvrij Evenement

Het is de bezoeker verboden te roken op een evenement dat binnen op een locatie (waaronder mede te verstaan is: in tenten of afgesloten ruimtes op een buiten evenement) wordt georganiseerd door Diamond Dance Events. Roken is alleen toegestaan in de daarvoor bestemde rookruimtes. Indien bezoeker het rookverbod overtreedt en dit wordt geconstateerd door een beveiliger of personeelslid van de locatie, zal bezoeker per direct een boete verschuldigd aan Diamond Dance Events zijn ter hoogte van het bedrag aan boete dat de locatie aan Diamond Dance Events oplegt. De bezoeker zal dit bedrag onder toezicht van de beveiliging contant of per pin afrekenen aan de kassa en krijgt daarvan een afschrift.

Artikel 10

Consumptiemunten

Consumptiemunten gekocht tijdens een evenement zijn alleen geldig gedurende het betreffende evenement. Diamond Dance Events gaat nimmer over tot restitutie van het aankoopbedrag van de consumptiemunten. Dit houdt in ook geen geld terug bij het kopen van eventuele munten.

Artikel 11

Verkoop producten op evenementen

Op de evenementen van Diamond Dance Events zijn vaak standhouders aanwezig die aan de bezoekers producten of diensten aanbieden. Deze standhouders zijn volledig onafhankelijk van Diamond Dance Events en zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor de handelingen, producten of diensten van deze standhouders. Klachten omtrent producten en diensten van deze standhouders dienen gericht te worden aan het bedrijf dat de standhouder voert. Voor zover Diamond Dance Events zelf merchandising producten verkoopt op haar eigen evenementen, is dat op de stand goed zichtbaar en staat Diamond Dance Events ook in voor de conformiteit van deze producten.

Artikel 12

Website

12.1 Diamond Dance Events exploiteert tevens diverse websites, zoals www.sweetlakefamilyday.com van afzonderlijke evenementen of activiteiten die zij organiseert, hierna tezamen voor het gemak aangeduid als de “website”. De bezoeker van de website van Sweetlake Family Day is gebonden aan de algemene voorwaarden, die op hem of haar van toepassing zijn door het bezoeken van de website.

12.2 Diamond Dance Events respecteert de privacy van alle bezoekers van de website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de bezoeker aan Diamond Dance Events verschaft steeds vertrouwelijk wordt behandeld.

12.3 Diamond Dance Events gebruikt gegevens middels ‘cookies’ van de bezoeker van een van haar websites om het kopen en navigeren van en via de website gemakkelijker, sneller en beter te laten verlopen. Een bezoeker van een van de websites kan alleen een product aanschaffen of een specifieke dienst gebruiken als deze geldige en juiste persoonsgegevens heeft ingevoerd.

12.4 Door het invoeren van de gegevens voor het downloaden of bestellen van tickets of producten via een van de websites van Diamond Dance Events of via een van de online diensten uitgevoerd Diamond Dance Events, geeft de bezoeker van de Website zijn of haar toestemming voor het hieronder aangegeven gebruik van de persoonsgegevens.

12.5 Diamond Dance Events neemt veiligheidsmaatregelen ter bescherming van persoonsgegevens op de website. Diamond Dance Events voldoen daarmee aan de wettelijke vereisten uit de privacyrichtlijn van de EU en Nederlandse wetgeving.

12.6 Diamond Dance Events is gerechtigd om geanonimiseerde gegevens van bezoekers verkregen via diensten, aankopen of de website te gebruiken om richting adverteerders inzage in verkeer op de website en statistieken aan te kunnen geven. De persoonsgegevens van de bezoeker worden hierbij niet afgegeven. Voor zover nodig verleent de bezoeker hiervoor toestemming door aanvaarding van deze algemene voorwaarden.

12.7 Diamond Dance Events is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade van de bezoekersgegevens ondanks de maatregelen die Diamond Dance Events heeft genomen om deze gegevens te bewaren. Diamond Dance Events kan vanwege de aard van internetgebruik en het verzenden van gegevens over het internet niet een compleet veilige omgeving voor de persoonsgegevens garanderen. Iedere verzending van persoonsgegevens over het internet geschiedt uiteindelijk voor eigen risico van de bezoeker. Mocht Diamond Dance Events op ooit met een informatielek geconfronteerd worden waardoor persoonsgegevens van de website worden gehackt of enige andere illegale handeling waarbij persoonsgegevens zonder toestemming worden afgenomen, dan zal zij de bezoeker voor zover mogelijk daarvan direct van op de hoogte brengen. Diamond Dance Events gebruikt de verzamelde gegevens van haar bezoekers van haar websites als volgt: I) Om het koop- en navigatie proces bij Diamond Dance Events zo goed mogelijk te laten werken, verkrijgt Diamond Dance Events door deze van toepassing zijn de algemene voorwaarden het recht om persoonlijke gegevens op te slaan en voor bepaalde doeleinden te gebruiken. Met deze gegevens wordt voor de bezoeker een account aangemaakt. De volgende gegevens worden opgeslagen: naam, gebruikersnaam, wachtwoord, adres, woonplaats, land, geboortedatum, (mobiel) telefoonnummer, e-mailadres en betalingsgegevens. Daarbij herkent de website de bezoeker voor een volgende keer door middel van een zogeheten ‘cookie’. Zo verleent de bezoeker hierbij door aanvaarding van deze algemene voorwaarden toestemming tot het gebruik van ‘cookies’. II) Tevens worden de gegevens gebruikt om:

 1. De bezoeker te informeren over vragen die deze heeft gesteld;
 2. Voor materiaal, een product of informatie toe te zenden waar de bezoeker om heeft verzocht en/of welke is gekocht;
 3. De Bezoeker te attenderen op (win)actie
 4. Voor administratieve afhandeling van transacties en betalingen;
 5. Voor fraude en inbreuk preventie;
 6. Voor enig ander wettelijk doel, zoals een verzoek van de overheid of politie.

Artikel 13:

Lockers

De Organisator kan ervoor kiezen om de bezoeker de mogelijkheid te bieden een kluisje te huren op het evenement. Een kluisje is een opslagruimte voor voorwerpen, kleding, tassen, geld en/of waardepapieren van de bezoeker, waarvoor de bezoeker een persoonlijke sleutel en/of code ontvangt. Met deze sleutel/code kan de bezoeker het kluisje openen en sluiten. Op het gebruik van het kluisje door de bezoeker kunnen additionele algemene voorwaarden van toepassing zijn, waarmee de bezoeker instemt op het moment van huren van het kluisje. De Organisator houdt zich niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of het gebruik door een ander van de persoonlijke sleutel/- code. Zodoende dient de bezoeker de sleutel / code te allen tijde bij zich te houden en wordt de bezoeker aangeraden geen waardevolle spullen in het kluisje op te bergen. De organisatie is niet verantwoordelijk voor het huren van een kluisje. Hiervoor moet u bij het verhuurbedrijf zijn, dit is in hun beheer.

Artikel 14:

Wijzigingen

De organisatie behoudt zich het recht voor om de datum, de tijden, prijzen, kortingscodes, het programma, evenement en /of de locatie van het festivalterrein te wijzigen.